Custom Search

"Radha Swami Shabads"

In this section you will find Shabads Of Gurus Of Radha Soami Satsang Beas, along with writings of various Saints from all Religions. The Shabads are available in both Hindi and english. we apologise if there is any mistake in writing the shabads

People all arround the world who are followers of Radha Soami Faith love to hear the shabad of various saints and Radha Soami Gurus, This website contains Shabd of various saints and Radha Soami Shabads of various Guru's in Written form.

Darshan dekh Jeevan Guru tera, Puran karam hove prabhu mera 
Eh bnenti sun prabhu mere, Dehya naam kar apne chere
Apni saran, rakh prabhu date, Guru prasad kin virle jate
Suno bino prabhu mere mita, Charan kamal vase mere chita 
Nanak Ek kare Ardas, Vissar nahi puran guntas. 
				  
							Soami Ji Maharaj     
			Kru benti dau kr jori - Arj suno radhaSoami mori .	
			Satpurush tum satguru data - sb jeevan ke pitu or mata .
			Dya dhar Apna kar leeje - kal jal se Nyara keeje .
			Satyug treta dvapr beeta - kaahu na jani Shabad ki reeta .
			Kaliyug mein Soami dya vicharee - pargat karke Shabad pukari .
			jeev kaj Soami jag mein aaye - bhausagar se par lgaye .
			teen chod chautha pad deenha - satnam satguru gat cheenha .
			jagmag jot hot ujiyara - gagan sot par chandr nihara .
			set sihansn chatr biraje - andah Shabad geib dhun gaje .
			kshr Akshr ni-akshr para - binti kare jahaan das tumhara .
			lok Alok paun sukh dhama - charan saran deeje bisrama 

      
   	 
			Guru mohi Apna roop dikao, 
			yeh to roop dhara tum sargun jeev ubar karao , 
			roop tumhara Agam Apara - Soi Ab darsao , 
			dekhun roop magan hoye baithoon - Abhay dan dilvao , 
			yeh bhi roop piyara mo ko - iss hi se usko samjhao ,  
			bin iss roop kaj nahin hoi Kyo nkr vahi likhao ,  
			tate mahima bhari iski - par veh bhi likhvao,  
			veh to roop sada tum dharo - ya te jeev jagao ,   
			yeh bhi bhed suna main tum se - surat Shabad marag nit gao ,  
			Shabad roop jo roop tumhara - va mein bhi Ab surat pathao ,  
			darta rhun maut aur dukh se nirbhay kar Ab mohi chudao ,  
			deendayal jeev hitkari radha Soami kaj banao.  

      

      
    	    Guru mohi deeje Apna dham ..  
			Main to nikam bharam bas rehta - tum dayal lo moko tham ,
			na janun Kya paap kamaye - gahe na surat naam , 
			kaisi karun jor nahin chale - man nahin pave drirh vishram ,   
			he satguru Ab daya vicharo - main dukh mein rhun Aathon jaam ,  
			na surt chadhe na man thahrave - Shabad mahatam nhin patiyam ,  
			sant mta uuncha sun pakda kyon nahi sant kare meri saam,
			sant mate ko lajja Aave - jo mera nhin pooran kaam ,  
			Apni mati le krun pukara - mauj tumhari mein nahin jaam ;  
			bar bar main vinay pukarun - jas jano tas deo nij naam ,  
			radhaSoami kahe nij naami dardi ko chahiye aaram .

		
   	    
  		    Magun Ek guru se dana - ghat Shabad dev pahichana ,  
			man sath sada bharmana - kar kirpa karm chudana,  
			surt chade sune dhun tana - man maro kamam nsana ,  
			sab chute baan kubaana - sat Shabad mile drirh thana ,  
			Ab kar do naam divana main takun Shabad nishana ,  
			koi kare na meri hana - mohi tum par bal bal jana ,  
			kal dhara mujhe na bahaana - mohi dena Shabad thikana ,  
			man ho gaya bhut nimaana - Ab radhaSoami charan smana .  
  			 Radha Soami Ji